Doctrine principale

Biblia. Noi credem că Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat verbal de El. Ea este un ghid și un standard autoritar complet și infailibil în tot ce ține de religie și morală. Orice învață trebuie crezut și orice poruncește trebuie împlinit; orice recomandă trebuie acceptat ca fiind drept și folositor; orice condamnă trebuie evitat ca fiind greșit și dăunător; dar ceea ce nici nu poruncește, nici nu învață nu trebuie impus asupra conștiinței ca obligație religioasă. Noul Testament este constituția creștinismului, carta Adunării creștine, singurul cod autoritar de lege ecleziastică, baza și justificarea tuturor rânduielilor creștine.

Dumnezeu Tatăl. Noi credem că Dumnezeu Tatăl (împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt) este Creatorul tuturor lucrurilor, este omnipotent, omniprezent și omniscient. Este fără început sau sfârșit, este cu desăvârșire sfânt, este plin de îndurare și har, iubește omul în mod suprem și îi salvează în mod perfect și veșnic pe toți cei care vin la El în pocăință și credință. Dumnezeu este suveranul și susținătorul întregii Sale creații și se implică activ în cel mai mic detaliu al ei.

Isus Cristos. Noi credem că Isus Cristos este Dumnezeu Fiul. El a fost de la început cu Tatăl și este egal cu El. În mod voluntar s-a smerit pentru a fi născut din fecioară și a devenit Dumnezeul întrupat, fiind conceput în mod miraculos de Duhul Sfânt. În viața Sa a fost fără păcat, fiind în totalitate ascultător de Tatăl. Murind pe Calvar, El S-a adus pe Sine ca jertfă de ispășire pentru păcatele poporului Său, a tuturor celor care cred în El. Trupul Său a fost îngropat, dar a înviat a treia zi, fiind victorios asupra păcatului și a morții. El s-a înălțat la Cer, stă la dreapta tronului lui Dumnezeu și își continuă lucrarea de Mare Preot, mijlocind pentru aleșii Săi. El a promis că se va întoarce după poporul Său, și credem că a doua Sa venire este iminentă.

Duhul Sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt este egal cu Tatăl și cu Fiul. Lucrarea Sa în lume este aceea de a convinge oamenii în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata care vine. Lucrarea Sa în cei aleși constă în nașterea lor din nou, adică în aducerea duhului lor la viață și capacitarea lor să se întoarcă la Dumnezeu în pocăință și să creadă în Isus ca Domn și Mântuitor; în locuirea în interiorul fiecărui credincios, călăuzindu-l și învățându-l adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și capacitându-l să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, într-o imitare activă a lui Cristos. Roada Duhului și perseverența în sfințenie sunt dovezile că o persoană are Duhul Sfânt.

Omul. Noi credem că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și în asemănarea Lui. Însă omul, printr-un act de neascultare intenționată, a păcătuit și s-a aruncat pe sine și întreaga sa posteritate într-o stare de păcat. Fiecare om este mort în greșelile și păcatele sale, adică este mort spiritual. El este păcătos atât prin natură, cât și prin alegere voluntară. Nicio parte din om nu a rămas neafectată de păcat, și el a devenit incapabil să Îl aleagă pe Dumnezeu, prin propria sa voință. Pentru a fi mântuit, el trebuie să fie înviat spiritual, adică născut din nou. Dacă cineva moare fără să fie mântuit (născut din nou spiritual), el va sfârși în iazul de foc, fiind separat pentru veșnicie de Dumnezeu.

Diavolul. Noi credem că diavolul este o ființă spirituală. El a fost creat de Dumnezeu perfect, și a rămas așa până s-a găsit păcat în el. Mândria l-a determinat să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, și astfel el a fost alungat din Ceruri. El influențează și conduce împărățiile acestei lumi. El a fost instrumentul prin care a căzut omul, iar acum continuă să îi înșele pe oameni, prezentându-se drept înger al luminii. Prin lucrarea sa de imitație, el încearcă să genereze confuzie, haos și apostazie în Împărăția lui Cristos, să îi țină pe oameni departe de Adunarea Lui și să împiedice avansarea Evangheliei în lume.

Mântuirea. Noi credem că Dumnezeu a furnizat o singură cale de mântuire pentru om, și aceasta este prezentată în Evanghelie. Mesajul ei este centrat pe Dumnezeul întrupat, Isus Cristos, care a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi, împlinind astfel Scripturile. Oricine aude Evanghelia este chemat să își înceteze rebeliunea față de Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu pentru a fi iertat. Mântuirea se obține prin pocăința față de Dumnezeu și credința în persoana și lucrarea Domnului Isus Cristos. Mântuirea depinde în totalitate de harul lui Dumnezeu și nu poate fi meritată în niciun fel de vreun om. Aceasta este o grațiere a păcătosului condamnat în mod drept de Dumnezeu, Judecătorul cel drept și sfânt. Niciun om nu se poate mântui pe sine, și nicio instituție religioasă nu poate asigura mântuirea cuiva. Mântuirea depinde de relația personală dintre om și Dumnezeu. Mântuirea constă în iertarea păcatelor noastre, în imputarea neprihănirii lui Cristos în dreptul nostru și în asigurarea vieții veșnice. Fiind lucrarea lui Dumnezeu, omul nu își poate pierde mântuirea. Ea este garantată de Dumnezeu Tatăl, care ne-a ales pentru mântuire și ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său, de jertfa și de mijlocirea continuă a lui Cristos pentru aleșii Săi, de locuirea interioară perpetuă a Duhului Sfânt, care ne determină să ne dorim depărtarea de păcat și să perseverăm spre sfințenie până la finalul vieții pământești.

Raiul și iadul. Noi credem că raiul și iadul sunt locuri literale, toți oamenii urmând a ajunge în unul din aceste două locuri. Raiul este creat de Dumnezeu pentru Cristos și pentru toți răscumpărații Săi. Ei vor locui pentru totdeauna acolo, în prezența lui Dumnezeu. Prin acest termen generic înțelegem cerurile și pământul nou, ce vor fi create de Dumnezeu, și Noul Ierusalim, cetatea creată de Cristos pentru a fi locuința Miresei Sale. Cei necredincioși își vor petrece veșnicia în iazul de foc, împreună cu diavolul, cu anticristul și cu toți agenții răului, fiind separați pentru totdeauna de Dumnezeu.

Adunarea. Noi credem că Adunarea este o instituție fondată de Domnul Isus Cristos Însuși, în timpul lucrării Sale pământești. Adunarea întemeiată de Cristos a fost locală și vizibilă. Noul Testament nu cunoaște niciun alt fel de adunare, de aceea, noi respingem conceptul de biserică universală, vizibilă sau invizibilă, și susținem că acest concept este nescriptural și dăunător, căci subminează autoritatea adunărilor locale. O adunare autentică este constituită din oameni născuți din nou care au fost botezați în mod corect și au fost strânși împreună după rânduiala Scripturii, cu scopul de a duce la îndeplinire lucrarea lui Cristos. Adunarea este Casa spirituală a lui Dumnezeu, singurul loc în care Dumnezeu primește închinarea și slujirea publică a credincioșilor. Ea este stâlpul și temelia adevărului, căci ei i-au fost încredințate învățăturile lui Cristos spre a le apăra și proclama. Domnul Isus îi promite Adunării prezența Sa continuă și victorie în războiul spiritual împotriva celui rău. Adunarea lui Cristos nu a fost niciodată învinsă pentru că nu a existat niciun timp în care să nu existe adunări locale autentice, de când Domnul Isus a întemeiat-o pe prima până astăzi. Fiecare credincios are datoria de a căuta să facă parte dintr-o adunare autentică a lui Cristos.

Lucrarea de misiune. Noi credem că Marea Trimitere a fost dată de Domnul Isus Adunării Sale. Aceasta constă în porunca de a face ucenici, proclamând Evanghelia celor nemântuiți, botezându-i pe cei ce o cred și strângându-i împreună în adunări pentru a fi învățați tot ce a poruncit Cristos. Marea Trimitere reprezintă modelul de perpetuare al Adunării lui Cristos până la revenirea Sa. Evangheliștii sau misionarii trebuie să fie chemați de Dumnezeu și trimiși în lucrarea de îndeplinire a Marii Trimiteri de adunarea locală în care sunt membri. Ei trebuie susținuți financiar de adunarea care i-a trimis și, atunci când este nevoie, de adunări locale surori. Ei trebuie să dea socoteală adunării pentru lucrarea pe care o fac.

ro_RORomână